Chức năng nhiệm vụ

05 Tháng 11 2020

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:  239  /QĐ-STP                             Lạng Sơn, ngày 30  tháng  10 năm 2020

           

QUYẾT ĐỊNH

            Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Biên tập

             Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biên, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

Căn cứ Công văn số 5016/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp và Công văn số 893/UBND-NC ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp xây dựng “Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là Trang thông tin) như sau:

 1. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp- Trưởng Ban Biên tập
 2. a) Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trang thông tại địa chỉ http://pbgdpl.gov.vn/.
 3. b) Thường xuyên xem xét, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin;
 4. c) Vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo các cơ quan thành viên của Hội đồng cấp tình, cấp huyện thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;
 5. d) Chỉ đạo đăng các văn bản, thông tin chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duyệt nội dung trả lời trực tuyến cho bạn đọc;

đ) Quyết định việc chi trả nhuận bút, thù lao cho Biên tập viên, Cộng tác viên theo chế độ hiện hành.

 1. Ông Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Trưởng Ban thường trực Biên tập Trang thông tin
 2. a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Trang thông tin;
 3. b) Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban biên tập theo ủy quyền;
 4. c) Duyệt các nội dung tuyên truyền về Đảng, đoàn thể, nội dung sưu tầm, trao đổi, hệ thống văn bản pháp luật; duyệt tin, bài, ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL;
 5. d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.
 6. 3. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Phó Trưởng Ban biên tập Trang thông tin
 7. a) Tham mưu cho Trưởng Ban biên tập xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên, định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài cho đội ngũ này;
 8. b) Duyệt tin, bài, ảnh hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; tin bài giới thiệu văn bản pháp luật và Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các chương trình, đề án về PBGDPL.
 9. c) Hàng tháng báo cáo tổng hợp tin, bài, ảnh, đề cương; tình hình hoạt động của Trang thông tin tại cuộc họp giao ban hoặc báo cáo Trưởng ban các vấn đề phát sinh của Trang thông tin;
 10. d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Biên tập giao.
 11. 4. Ông Nguyễn Minh Chí, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp - Thành viên Ban biên tập Trang thông tin
 12. a) Theo dõi, dự thảo nội dung trả lời câu hỏi trực tuyến thuộc lĩnh vực Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp trình Trưởng Ban biên tập duyệt;
 13. b) Duyệt tin, bài, ảnh, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp;
 14. c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.
 15. 5. Bà Lưu Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên Ban biên tập Trang thông tin
 16. a) Theo dõi, đôn đốc việc lập dự toán kinh phí, thanh toán thù lao, nhuận bút cho Thành viên Ban biên tập và Cộng tác viên;
 17. b) Duyệt tin, ảnh, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật khác;
 18. c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.
 19. Bà Hoàng Thị Bích, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước – Thành viên Ban biên tập Trang thông tin
 20. a) Duyệt tin, ảnh, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Truyền thông TGPL.
 21. b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.
 22. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng Sở - Thành viên Ban biên tập Trang thông tin
 23. a) Theo dõi, việc lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Trang thông tin; thanh toán thù lao, nhuận bút cho Thành viên Ban biên tập và Cộng tác viên.
 24. b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.
 25. Ông Lương Văn Chuyền, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật – Thành viên Ban Biên tập Trang thông tin.
 26. a) Là đầu mối kỹ thuật liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo cho Trang thông tin hoạt động thường xuyên, ổn định; Tham mưu, đề xuất giải pháp cải tiến Trang thông tin.
 27. b) Theo dõi, rà soát tin, bài, ảnh sau khi đăng trên Trang thông tin, nắm bắt dư luận, ý kiến góp ý đối với tin, bài, ảnh đã đăng trên Trang thông tin, báo cáo Trưởng Ban biên tập;
 28. c) Duyệt tin, bài, ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở;
 29. d) Theo dõi, dự thảo nội dung trả lời câu hỏi trực tuyến trình Trưởng Ban biên tập duyệt;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập giao.

 1. 9. Bà Tô Thị Huệ, Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Thành viên Ban biên tập, thư ký 1
 2. a) Đăng tin, bài, ảnh, đề cương tuyên truyền phổ biến pháp và các Bộ luật, Luật lên trang tin sau khi được Thành viên Ban biên tập duyệt;
 3. b) Hàng Quý tổng hợp tin, bài, ảnh trình Trưởng Ban biên tập quyết định việc chi trả nhuận bút, thù lao cho Biên tập viên, Cộng tác viên;
 4. c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao.
 5. Bà Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Phổ biên giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật – Thành viên Ban biên tập, thư ký 2
 6. a) Đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực: Đảng, đoàn thể, hệ thống văn bản pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, mục hình ảnh, videos sau khi được Thành viên Ban biên tập duyệt;
 7. c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao;
 8. b) Hàng tháng, tổng hợp số lượng tin, bài, ảnh; tình hình hoạt động của Trang tin để Báo cáo Lãnh đạo Sở tại cuộc giao ban hàng tháng.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Như Điều 3;

- Phòng Tư pháp các huyện, TPLS;     

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Hoàng Thúy Duyên

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…