UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

Số:  2511/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Quan, ngày  20  tháng 7 năm 2020

                                                                   QUYẾT ĐỊNH

                                     Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Văn Quan

                                        CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN                                               

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3842/QĐ-UBND

     Hữu Lũng, ngày 01 tháng 9 năm 202

                                                                   QUYẾT ĐỊNH

                              Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Hữu Lũng

                                 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Số: 2505/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Lạng Sơn, ngày  08    tháng 10 năm 2020

                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                     Công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố

                                  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 02/7/2012;

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LỘC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6047/QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày  17    tháng 11 năm 202

                                                                        QUYẾT ĐỊNH

                                       Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Lộc Bình

                                            CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…