UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày   07  tháng 3 năm 2019

 

       

                                                     BÁO  CÁO

                 Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn

            đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

 

                                             Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 như sau:

Kết quả năm 2018, có 128/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt tỷ lệ 56,60 %, tăng 26% so với năm 2017 (Có biểu tổng hợp kết quả kèm theo). Cụ thể: có 14/25 xã, phường, thị trấn Loại I đạt chuẩn, chiếm 56%; 69/128 xã, phường, thị trấn Loại II đạt chuẩn, chiếm 53,90%; 45/73 xã, thị trấn Loại III đạt chuẩn, chiếm 61,64%.

Trong 128 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 12/12 xã đăng ký về đích nông thôn mới và 11/21 xã, thị trấn biên giới.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  62 /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày  25   tháng 02 năm 2020

                                                              BÁO  CÁO

                            Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn

                đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

                                                 Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như sau:

Kết quả năm 2019, có 196/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt tỷ lệ 86,7 %, tăng 30,1% so với năm 2018, cụ thể: Trong 196 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 14/14 xã đăng ký về đích nông thôn mới đạt 100 %; 20/21 xã, thị trấn biên giới đạt 95,2%; 162/226 xã, thị trấn còn lại đạt 71,7%.[1]

Từ ngày 01/01/2020 tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đến nay toàn tỉnh còn 200 xã, phường, thị trấn/11 huyện, thành phố.

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ­ PHÁP

 
   

 

Số: 2321 /STP-PBGDPL&TDTHPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Lạng Sơn, ngày  29  tháng 6 năm 2020

V/v hướng dẫn Tiêu chí 18.5.Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 

 

 

                                            Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 11/02/2020 của Sở Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Qua công tác theo dõi đánh giá tiêu chí 18.5. Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vẫn còn tình trạng lúng túng trong việc áp dụng. Để thống nhất trong thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  193/UBND-NC

V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn     tiếp cận pháp luật năm 2020

   Lạng Sơn, ngày  07 tháng  3  năm 2020

 

Kính gửi:

 

- Sở Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phấn đấu đạt 100% xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020; 21 xã, thị trấn biên giới và trên 70% các xã, phường, thị trấn còn lại được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:    

1. UBND các huyện, thành phố

a) Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

BỘ TƯ PHÁP
 
Số: 07/2017/TT-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017
 

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận

pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung

về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

_____________________

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Để thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần và hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Thông tư này áp dụng đối với chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6  năm 2017

 

                                                                     KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung số 06, tại điểm b, mục 9, phần III, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…