Cơ cấu tổ chức

05 Tháng 11 2020

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ PHÁP


Số: 238 /QĐ-STP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Lạng Sơn, ngày  30  tháng 10  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

phổ biến, giáo dục pháp luật

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biên, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

Căn cứ Công văn số 5016/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp và Công văn số 893/UBND-NC ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp xây dựng “Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở - Trưởng ban;
  2. Ông Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban thường trực;
  3. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Phó Trưởng ban;
  4. Bà Lưu Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên;
  5. Ông Nguyễn Minh Chí, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp - Thành viên;
  6. Bà Hoàng Thị Bích, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước – Thành viên;
  7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó chánh Văn phòng Sở - Thành viên;
  8. Ông Lương Văn Chuyền, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật – Thành viên;
  9. 9. Bà Tô Thị Huệ, Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật – Thư ký;
  10. Bà Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật – Thư ký.

 

Điều 2. Ban Biên tập làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, có trách nhiệm biên tập, cập nhật thông tin  phổ biến, giáo dục pháp luật lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (http://pbgdpl.langson.gov.vn/) theo Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin của Trang tin điện tử này.

Điều 3. Ban Biên tập sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong giao dịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  05/11/2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các Phòng thuộc Sở, Đơn vị trực thuộc Sở và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên

 

 

 

 

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…