BÁO CÁO

                                                         Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,

                                                    hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020,

                                                              nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

 

                                                                            Phần thứ nhất

                                                   KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT;

                                            HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

         I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.  Ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai từng nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL gắn với việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn tỉnh

                                                                                                                                              QUYẾT ĐỊNH

                                                                                                                Kiện toàn Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến,

                                                                                                                             giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn

­

 

                                                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,

                                                                                                                            GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LẠNG SƠN

 

 Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 04 tháng 01 năm 2021.


THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn


Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 160/QĐ-HĐPH ngày 11/9/2013 của Chủ tịch Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Chủ tịch Hội đồng phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng như sau:

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…