Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Tài liệu Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệm vụ hòa giải ở cơ sở ngày 25-26/3/2024 21/3/2024
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2024 18/KH-HĐPH 31/01/2024
Quyết định kiện toàn Tổ thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 21/QĐ-HĐPH 03/02/2024
Công văn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Giáp Thìn 2024 182/CV-HĐPH 29/01/2024
Công văn định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý I năm 2024 190/STP-PBGDPL 30/01/2024
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 31/KH-UBND 27/01/2024
Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 03/BC-HĐPH 06/01/2023
Quyết định về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐPHPBGPL tỉnh Lạng Sơn 242/QĐ-UBND 17/12/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù 211/KH-UBND 01/11/2023
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 152/KH-UBND 13/07/2023
Công văn triển khai văn bản số 3636 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chuẩn TCPL 829/STP-PBGDPL 12/06/2023
Công văn định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý III năm 2023 1031/STP-PBGDPL 10/07/2023
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 54/QĐ-HĐ 03/7/2023
Công văn hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 958/STP-PBGDPL 30/06/2023
Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023 142/KH-UBND 24/6/2023
Công văn hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 914/STP-PBGDPL 26/6/2023
Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 955/QĐ-UBND 21/6/2023
Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 133/KH-UBND 10/6/2023
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 125/KH-UBND 01/6/2023
Công văn yêu cầu báo cáo công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2023 727/STP-PBGDPL 25/5/2023
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 672/STP-PBGDPL 16/5/2023
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 653/STP-PBGDPL 12/5/2023
Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 114/KH-UBND 12/5/2023
V/v định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý II năm 2023 453/STP-PBGDPL 10/4/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 75/KH-STP 05/4/2023
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 74/KH-STP 03/4/2023
Kế hoạch triển khai Đề án "Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028" năm 2023 76/KH-STP 05/4/2023
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 70/BC-UBND 22/02/2023
Báo cáo đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 69/BC-UBND 21/02/2023
Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn 222/QĐ-UBND 16/02/2023
Công văn hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 129/STP-PBGDPL 08/02/2023
Công văn định hướng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2023 124/STP-PBGDPL 07/02/2023
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2023 17/KH-HĐPH 03/02/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2023 của Sở Tư pháp 139/KH-STP 29/12/2022
CV v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 1567/UBND-NC 29/12/2022
Kế hoạch Định hướng tuyên truyền pháp luật trên các Chuyên mục trong quý III năm 2022 100/KH-STP 06/7/2022
Công văn V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 2291 /STP-PBGDPL 16/5/2022
Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 91/KH-UBND 25/4/2022
Thông báo kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 149/TB-STP 02/11/2021
V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 1230/UBND-THNC 31/8/2021
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật) 1591/QĐ-UBND 10/8/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 327/BC-UBND 30/7/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 116/KH-UBND 22/5/2021
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 22/KH-BCĐ 29/01/2021
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 25/KH-UBND 23/01/2021
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 176/KH-UBND 27/10/2020
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…