Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 110/KH-UBND 18/5/2024
Tài liệu Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệm vụ hòa giải ở cơ sở ngày 25-26/3/2024 21/3/2024
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2024 18/KH-HĐPH 31/01/2024
Quyết định kiện toàn Tổ thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 21/QĐ-HĐPH 03/02/2024
Công văn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Giáp Thìn 2024 182/CV-HĐPH 29/01/2024
Công văn định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý I năm 2024 190/STP-PBGDPL 30/01/2024
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 31/KH-UBND 27/01/2024
Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 03/BC-HĐPH 06/01/2023
Quyết định về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐPHPBGPL tỉnh Lạng Sơn 242/QĐ-UBND 17/12/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù 211/KH-UBND 01/11/2023
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 152/KH-UBND 13/07/2023
Công văn triển khai văn bản số 3636 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chuẩn TCPL 829/STP-PBGDPL 12/06/2023
Công văn định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý III năm 2023 1031/STP-PBGDPL 10/07/2023
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 54/QĐ-HĐ 03/7/2023
Công văn hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 958/STP-PBGDPL 30/06/2023
Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023 142/KH-UBND 24/6/2023
Công văn hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 914/STP-PBGDPL 26/6/2023
Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 955/QĐ-UBND 21/6/2023
Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV 133/KH-UBND 10/6/2023
Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 114/Kh-UBND 21/5/2023
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 125/KH-UBND 01/6/2023
Công văn yêu cầu báo cáo công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2023 727/STP-PBGDPL 25/5/2023
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 672/STP-PBGDPL 16/5/2023
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 653/STP-PBGDPL 12/5/2023
Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 114/KH-UBND 12/5/2023
V/v định hướng tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL quý II năm 2023 453/STP-PBGDPL 10/4/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 75/KH-STP 05/4/2023
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 74/KH-STP 03/4/2023
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Kế hoạch triển khai Đề án "Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028" năm 2023 76/KH-STP 05/4/2023
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 70/BC-UBND 22/02/2023
Báo cáo đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 69/BC-UBND 21/02/2023
Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn 222/QĐ-UBND 16/02/2023
Công văn hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 129/STP-PBGDPL 08/02/2023
Công văn định hướng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2023 124/STP-PBGDPL 07/02/2023
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2023 17/KH-HĐPH 03/02/2023
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 24/KH-UBND 30/01/2023
Giấy mời họp Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 9087/GM-HĐPH 29/12/2022
Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 63/BC-HĐ 30/12/2022
Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp 2608/QĐ-BTP 30/12/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2023 của Sở Tư pháp 139/KH-STP 29/12/2022
CV v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 1567/UBND-NC 29/12/2022
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 467/GM-UBND 03/11/2022
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 40/QĐ-HĐPH 20/8/2022
Tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 193/KH-UBND 08/9/2022
Công văn hướng dẫn thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương 43/CV-HĐPH 31/8/2022
Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 187/KH-UBND 30/8/2022
Kết luận của Đoàn kiểm tra Hội đồng PH PBGDPL Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn ngày 19/7/2022. 02/KL-ĐKT 03/8/2022
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 366/BC-UBND 12/6/2022
Công văn v/v tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 909/UBND-THNC 04/8/2022
Kế hoạch Định hướng tuyên truyền pháp luật trên các Chuyên mục trong quý III năm 2022 100/KH-STP 06/7/2022
Công văn tuyên truyền về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm 20/CV-HĐPH 27/4/2022
Công văn V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022 2291 /STP-PBGDPL 16/5/2022
Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 91/KH-UBND 25/4/2022
Công văn tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Nhâm Dần năm 2022 278/CV-HĐPH 27/01/2022
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2022 91/BC-HĐPH 07/12/2021
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2022 04/KH-HDPH 20/01/2022
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 14/KH-UBND 19/01/2022
Thông báo kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 149/TB-STP 02/11/2021
V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 1230/UBND-THNC 31/8/2021
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật) 1591/QĐ-UBND 10/8/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 327/BC-UBND 30/7/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 116/KH-UBND 22/5/2021
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 22/KH-BCĐ 29/01/2021
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 25/KH-UBND 23/01/2021
Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn 19/QĐ-UBND 08/01/2021
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 176/KH-UBND 27/10/2020
Công văn về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 4408/STP-PBGDPL&TDTHPL 17/11/2020
Công văn yêu cầu Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 4281/STP-PBGDPL&TDTHPL 10/11/2020
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng ca 176/KH-UBND 27/10/2020
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 169/KH-UBND 14/10/2020
Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 43/KH-HĐPH 09/9/2020
Công văn V/v thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hà 1908-CV/TU 19/8/2020
Công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 1008/UBND-THNC 17/8/2020
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…