Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Thông báo kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 149/TB-STP 02/11/2021
V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 1230/UBND-THNC 31/8/2021
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật) 1591/QĐ-UBND 10/8/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 327/BC-UBND 30/7/2021
Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 116/KH-UBND 22/5/2021
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 22/KH-BCĐ 29/01/2021
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 25/KH-UBND 23/01/2021
Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn 19/QĐ-UBND 08/01/2021
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 176/KH-UBND 27/10/2020
Công văn về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 4408/STP-PBGDPL&TDTHPL 17/11/2020
Công văn yêu cầu Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 4281/STP-PBGDPL&TDTHPL 10/11/2020
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng ca 176/KH-UBND 27/10/2020
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 169/KH-UBND 14/10/2020
Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 43/KH-HĐPH 09/9/2020
Công văn V/v thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hà 1908-CV/TU 19/8/2020
Công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 1008/UBND-THNC 17/8/2020
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…