UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                            CHƯƠNG TRÌNH

                                   Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

                               trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

  1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  2. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…