ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  137  /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày  08 tháng  4  năm 2019

 

 

                                                                                BÁO CÁO

                                                     Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

 

Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2019 về việc tổng kết 05 thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau

       I. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

  1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở,  UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/11/2013 về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (gọi tắt là Kế hoạch số 109/KH-UBND).

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ­ PHÁP

 

Số: 803 /STP-PBGDPL&TDTHPL

V/v thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạng Sơn, ngày  06  tháng 3  năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 497/BTP-PBGDPL ngày 17/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (sau đây gọi tắt là Đề án); ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 622/VP-NC ngày 24/02/2020 về việc thực hiện Đề án trong năm 2020, để việc triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả theo đúng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thi hành các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh về công tác Hòa giải ở cơ sở và Đề án cho cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp. Gắn việc thực hiện Đề án với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

       SỞ TƯ­ PHÁP

 
   

 

Số: 3168 /STP-PBGDPL&TDTHPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Lạng Sơn, ngày  31 tháng 8 năm 2020

    V/v rà soát số lượng hòa giải viên, kiện toàn tổ hòa giải, dự toán kinh phí cho

hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, Tổ hòa giải theo thôn, khối phố và các xã mới sau khi sáp nhập. Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo số 803/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp V/v thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020”.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ­ PHÁP

 

Số: 1570 /STP-PBGDPL&TDTHPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2019

    V/v kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

                                           Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để kịp thời củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở theo thôn, khối phố mới, sau khi sáp nhập, đảm bảo các Tổ hòa giải được duy trì và hoạt động thường xuyên, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại các Tổ hòa giải ở cơ sở như sau:

1. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tiến hành củng cố, kiện toàn hoặc giải thể, thành lập lại Tổ hòa giải ở cơ sở ngay sau khi thực hiện xong việc sáp nhập thôn, khối phố, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa phương

CHÍNH PHỦ
 
Số: 15/2014/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2014
 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

____________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về phạm vi hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và một số biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

QUỐC HỘI
 
Số: 35/2013/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013
 

 

 

LUẬT

Hòa giải ở cơ sở

________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.

2. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố).

3. Các bên là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.

4. Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của Luật này để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…