Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tên / Số / ký hiệu 02/2021/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
UBND TỈNH LẠNG SƠN
 
Số: 02/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Lạng Sơn, ngày 15 tháng 1 năm 2021
 

 

QUYẾT ĐỊNH

                                                                       Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

                                                                                                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Ngày ban hành 15/01/2021
Tải xuống
Download attachments:
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…