Nghị quyết Bãi bỏ nội dung về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tên / Số / ký hiệu 11/2020/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu
HĐND TỈNH LẠNG SƠN
 
Số: 11/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2020
 

 

 

                                                                                                            NGHỊ QUYẾT

                                           Bãi bỏ nội dung về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND

                                                                ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

                                                                                    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

                                                                                     KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Ngày ban hành 14/12/2020
Tải xuống
Download attachments:
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…