Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tên / Số / ký hiệu 43/2020/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
UBND TỈNH LẠNG SƠN
 
Số: 43/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2020
 

 

 

                                                                                                  QUYẾT ĐỊNH

             Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

                                                                                  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

                                                                                                      ____

                                                                              ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Ngày ban hành 21/12/2020
Tải xuống
Download attachments:
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…